Menu

Všeobecné obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obchodní společnosti ZEBRA mont s.r.o., IČ 14200554, se sídlem Jana Palacha 363, Zelené Předměstí, 530 03 Pardubice, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39049, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy/smlouvy o dílo uzavírané mezi prodávajícím/zhotovitelem na straně jedné a kupujícím/objednatelem na straně druhé.
 2. Předmětem smluvního vztahu mezi prodávajícím/zhotovitelem na straně jedné a kupujícím/objednatelem na straně druhé je výroba a dodávka (prodej zboží), resp. výroba, dodávka a montáž zboží (zhotovení díla) v provedení, jak je dále specifikováno v cenové nabídce nebo uzavřené kupní smlouvě/smlouvě o dílo a jejich dodatků. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí smlouvy a cenové nabídky a kupující/objednatel prohlašuje, že byl s těmito před uzavřením smluvního vztahu seznámen. Pokud není v kupní smlouvě/smlouvě o dílo, jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení VOP není kupní smlouvou/smlouvou o dílo nebo jiným výslovným ujednáním mezi prodávajícím/zhotovitelem a kupujícím/objednatelem vyloučena nebo modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto Všeobecné obchodní podmínky.
 3. Znění VOP je prodávající/zhotovitel oprávněn měnit či doplňovat. Takovou změnou však nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vzniklá za dobu účinnosti předchozího znění VOP.
 4. Cenová nabídka, rozměry, provedení a počet kusů, jakož i specifikace a ceny výrobků, doplňků, příslušenství a prací, termín dodání a další skutečnosti v ní uvedené jsou pouze předběžné a orientační, je sestavena dle předběžných informací od kupujícího/objednatele.
 5. Kupujícím/objednatelem nebo jeho zplnomocněným zástupcem je taková osoba, která jedná s prodávajícím/zhotovitelem, je uvedená na cenové nabídce nebo uvedená a podepsaná na kupní smlouvě/smlouvě o dílo a je též kompetentní k zaplacení zálohy a doplatku nebo kompletní ceny zboží/díla formou uvedenou v kupní smlouvě/smlouvě o dílo nebo cenové nabídce.
 6. Slevy uvedené v cenové nabídce, popřípadě v jiných dokumentech, jsou množstevní, vztahující se zvlášť na každou jednotlivou zakázku.
 7. Vztah mezi prodávajícím/zhotovitelem a kupujícím/objednatelem, uplatňování práv a odpovědnosti za vady výrobků a služeb poskytovaných společností ZEBRA mont s.r.o. všem jejím zákazníkům se řídí kupní smlouvou/smlouvou o dílo, těmito VOP a příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a u zákazníků – spotřebitelů též zákonem č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  Aktuální znění VOP je k dispozici v tištěné podobě na všech pobočkách společnosti ZEBRA mont s.r.o. a v elektronické podobě na internetových stránkách na adrese https://www.zebra-q.cz.
 8. Pokud je dále v těchto VOP uvedeno smlouva o dílo, zhotovitel, objednatel, pak analogicky se následující ustanovení použijí i na kupní smlouvu a vztah prodávajícího a kupujícího, není-li dále uvedeno jinak, cenou díla se pak rozumí i kupní cena.

2. ZMĚNY V DOKUMENTECH

 1. Změny údajů předmětu plnění uvedených ve smlouvě o dílo, cenové nabídce a dalších dokumentech je možno provést ze strany objednatele do zadání zakázky do výroby. Veškeré požadavky neuvedené a neodsouhlasené ve smlouvě o dílo a dalších dokumentech nemusejí být ze strany zhotovitele akceptovány.
 2. Veškeré požadované změny ve smlouvě o dílo, jejích dodatcích a jiných dokumentech musejí být v písemné formě odsouhlaseny oběma stranami.
 3. Na základě vzájemně odsouhlasených změn je zhotovitel oprávněn jednostranným písemným prohlášením prodloužit termín dodání uvedený ve smlouvě o dílo.
 4. Objednatel je povinen plně uhradit navýšení ceny díla na základě jím požadovaných změn. V případě snížení ceny na základě změn požadovaných objednatelem se sníží i smluvní cena díla.
 5. Při uzavření smlouvy o dílo platí mezi smluvními stranami VOP, se kterými byl před podpisem objednatel seznámen, a změny v těchto VOP v průběhu realizace zakázky nejsou možné.
 6. Objednatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 • ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 1. Odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele musí být zhotoviteli oznámeno písemně na adresu jeho sídla ZEBRA mont s.r.o., Jana Palacha 363, Zelené Předměstí, 530 03 Pardubice, doporučeným dopisem s uvedením důvodů odstoupení. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo pouze z důvodů, které stanoví zákon, tyto VOP a uzavřená smlouva o dílo. V případě platného odstoupení od smlouvy jsou si strany povinny vzájemně vydat, co na základě takové smlouvy obdržely.
 2. Odstoupení od smlouvy o dílo ze strany zhotovitele musí být objednateli oznámeno písemně doporučeným dopisem na adresu objednatele uvedenou ve smlouvě o dílo s uvedením důvodů odstoupení. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo pouze z důvodů, které stanoví zákon, tyto VOP a uzavřená smlouva o dílo. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy též tehdy, došlo-li k výrazným změnám cen dodavatele objednaného zboží, došlo-li k výrazným změnám cen přepravy zboží nebo zjistí-li zhotovitel, že zboží bylo dodavatelem omylem nabízeno za chybnou cenu a objednatel neakceptoval příslušnou změnu smlouvy, tj. zvýšení ceny zboží či zvýšení nákladů na přepravu, a kupující s tímto postupem pro tyto případy souhlasí. Zhotovitel v případě platného odstoupení od smlouvy o dílo je oprávněn započíst na již provedené plnění objednatelem poskytnuté peněžité plnění (poskytnutou zálohu).
 3. V případě, že je smluvní stranou občan – spotřebitel a pokud byla smlouva o dílo uzavřena mimo řádnou provozovnu zhotovitele, má objednatel právo písemně odstoupit od smlouvy o dílo bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy o dílo podle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Odstoupení musí být doručeno společnosti ZEBRA mont s.r.o. na adresu jejího sídla, tj. na adresu Jana Palacha 363, Zelené Předměstí, 530 03 Pardubice. Lhůta pro odstoupení od smlouvy v zákonné 14denní lhůtě se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje.
 4. V případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy a vrácené zboží není kompletní, nebo je prokazatelně použité či poškozené, má zhotovitel vůči spotřebiteli nárok na náhradu škody, resp. na zaplacení částky odpovídající snížené hodnotě věci, jednostranně započíst na pohledávku spotřebitele za zhotovitelem na vrácení ceny díla, s čímž spotřebitel tímto souhlasí. Zhotovitel v takovém případě vrací spotřebiteli jen takto sníženou cenu díla. V případech, kdy bude zboží dále neprodejné (např. v případě jeho zničení či rozsáhlého poškození) může pohledávka zhotovitele za spotřebitelem činit částku odpovídající plné ceně zboží, což tímto spotřebitel bere na vědomí a souhlasí s tím.
 5. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit od smlouvy v případech zde uvedených, zejména nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.
 6. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo stran na smluvní pokutu nebo na náhradu škody.

3. PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

 1. Úhrada zálohy za cenu díla musí být provedena do 14 kalendářních dní od podpisu smlouvy o dílo. Pokud nedojde objednatelem k úhradě zálohy na základě smlouvy o dílo do 14 dnů od jejího podpisu, má se za to, že tato smlouva zanikla, a to bez písemného nebo jiného upozornění objednatele či zhotovitele.
 2. Termín dodání díla se počítá od data splnění následujících skutečností:
            1. uzavření smlouvy o dílo a případně jejích dodatků a
            2. uhrazení zálohy na cenu díla, byla-li stranami sjednána.

  Termín dodání díla běží od následujícího pracovního dne po dni splnění všech výše uvedených skutečností.
 3. Datem úhrady zálohy, doplatku nebo celkové ceny díla objednatelem se myslí den úhrady celé částky v hotovosti nebo den připsání celé částky na účet zhotovitele.
 4. Veškeré platby zhotoviteli musí být provedeny jménem objednatele a identifikovány variabilním symbolem, který je shodný s číslem smlouvy o dílo společně s identifikačním číslem pobočky.

  Termín dodání uvedený ve smlouvě o dílo začíná běžet až po identifikaci platby.
 5. Povinností zhotovitele je dodat objednateli výrobky, jejich doplňky a příslušenství a práce v dohodnutém provedení a termínu podle smlouvy o dílo a jejích dodatků, VOP a dalších dokumentů.
 6. Po dokončení montáže a předání díla se objednatel nebo jím zplnomocněný zástupce zavazuje uhradit doplatek do celkové ceny díla nebo celou cenu díla, nebyla-li záloha na cenu mezi stranami ujednána. Smluvní strany si sjednávají splatnost celkové ceny díla v hotovosti nejpozději bezprostředně po převzetí díla na místě montáže zástupci zhotovitele nebo dle smluvních podmínek převodem na účet zhotovitele. Doplatek do celkové ceny díla objednatelem je možný pouze formou dohodnutou ve smlouvě o dílo. Splatnost ceny díla i doplatku do ceny díla začíná běžet od data převzetí díla nebo jeho částí. Dílo (zboží) zůstává vlastnictvím zhotovitele až do úplného zaplacení ceny díla objednatelem.
 7. Nárok na doplatek ceny vzniká zhotoviteli i v případě, že řádně dokončené dílo objednatel nepřevzal.
 8. V případě neuhrazení ceny díla či doplatku ceny díla objednatelem v době splatnosti bude objednatel kontaktován zhotovitelem a vyzván k neprodlené úhradě dlužné částky. Zhotoviteli vzniká nárok na smluvní pokutu (viz. čl. IV. odst. 10 VOP) od prvního dne po dni splatnosti daňového dokladu (faktury) a zákonný úrok z prodlení, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak.
 9. V případě, že je objednatel v prodlení s úhradou konečné faktury delším než 30 dní je zhotovitel oprávněn předat věc k vymáhání dlužné částky právnímu zástupci nebo od smlouvy o dílo odstoupit.

  V případě takového odstoupení od smlouvy má zhotovitel právo své výrobky ihned demontovat a odvést je do svého skladu. Objednatel s takovým postupem souhlasí a nebude v této činnosti zhotoviteli nijak bránit a zpřístupní mu k demontáži svůj pozemek, objekt, dům, byt či jinou nemovitou věc, což stvrzuje svým podpisem na smlouvě o dílo. Obě strany si vrátí poskytnutá plnění (kromě starých vybouraných a zlikvidovaných oken, dveří, vrat, jejich doplňků, příslušenství atd.). Zhotovitel v tomto případě objednateli nehradí žádné další náhrady. Naopak pokud by výrobky nemohly být vráceny zhotoviteli v bezvadném stavu, má zhotovitel nárok započíst, oproti přijaté záloze, hodnotu jím provedeného díla.
 10. Smluvní strany si pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo doplatku ceny díla sjednávají smluvní pokutu 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení ve prospěch zhotovitele.
 11. Smluvní strany si dále sjednávají pro případ stavební nepřipravenosti, kladení překážek, odkládání a zdržování provedení, dokončení, předání a převzetí díla nebo jeho částí ze strany objednatele smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý den prodlení ve prospěch zhotovitele. Smluvní pokuta se počítá za jeden nebo více dnů od stranami dohodnutého termínu předání díla (konkrétního dne montáže), případně od nejzazšího termínu předání uvedeného ve smlouvě o dílo. Veškeré výše uvedené skutečnosti automaticky posouvají termín dodání díla zhotovitelem o tolik dnů, kolik trvá překážka na straně objednatele, a to bez jakéhokoliv postihu zhotovitele.
 12. Smluvní strany si sjednávají pro případ prodlení zhotovitele s termínem dodání díla smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny nedodané části díla za každý den prodlení ve prospěch objednatele (mimo případů vyloučených jinými body těchto VOP). Smluvní pokuta se počítá při prodlení jednoho a více dnů od nejzazšího termínu dodání uvedeného ve smlouvě o dílo. Objednatel nemá nárok na jakékoliv další pokuty, náhrady či kompenzace od zhotovitele, zejména na ty, které si sjednal v jiné smlouvě se svým dodavatelem či odběratelem. V případě uplatnění náhrady škody objednatelem se vždy přihlíží, zda škodu zavinil výhradně zhotovitel svým prodlením a zda je výše škody přiměřená vzhledem k okolnostem celé zakázky. Zhotovitel není vázán ani výší slevy, kterou objednatel poskytne svému dalšímu zákazníkovi z titulu případných vad díla či zboží, množstevního odběru či druhu zákazníka.
 13. Daňové doklady a ostatní doklady budou vystaveny pouze na jméno objednatele a částku uvedenou ve smlouvě o dílo a cenové nabídce. Jakékoliv dodatečné změny ve fakturaci nejsou možné.
 14. Objednatel je povinen akceptovat a plně uhradit navýšení ceny díla na základě případné novelizace zákona o DPH, pokud bude dílo provedeno a fakturováno se zdanitelným plněním od data splatnosti novely zákona o DPH (navýšení sazby DPH), a to na základě písemného oznámení zhotovitele objednateli.
 15. Zhotovitel kontaktuje telefonicky objednatele (na telefonní číslo uvedené ve smlouvě o dílo) nejméně 3 dny předem ohledně termínu dodání a montáže díla. V případě odmítnutí termínu montáže objednatelem, nebo pokud se zhotoviteli nepodaří s objednatelem zkontaktovat, má zhotovitel právo stanovit další termín dodání zboží a montáže díla, přičemž již není vázán sjednanou dobou plnění díla uvedeného ve smlouvě o dílo a nelze jej z tohoto důvodu postihnout smluvní pokutou za pozdní dodání, dokončení a předání díla.
 16. V případě změny prací, které jsou obsaženy v položkách rozpočtu, budou práce oceněny s využitím jednotkových cen ze soupisu prováděných prací dle položkového rozpočtu, druhu zboží a materiálů.
 17. V případě, že objednatel nesouhlasí s dodáním a montáží díla v termínu podle smlouvy o dílo a požaduje termín pozdější nebo posune-li se termín z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli skladné výrobků v paušální výši za celou zakázku 100,- Kč (jedno sto korun českých) denně.
 18. V případě, že objednatel nechce provést montáž a výrobky mu budou na jeho žádost dodány na místo montáže, uhradí zhotoviteli dopravu a doplatek do celkové ceny díla již po předání výrobků. Zhotovitel zajišťuje dopravu zdarma pouze v případě, kdy tato probíhá společně s montáží v jediném termínu.

4. UJEDNÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE MONTÁŽE A DEMONTÁŽE

 1. Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel nebude v prodlení s dokončením (plněním) díla, jestliže to nedovolují povětrnostní podmínky v době trvání smlouvy. O tyto dny se termín dodání a předání díla automaticky prodlužuje.
 2. Objednatel je povinen zajistit kompletní přípravu pracoviště a vytvoření podmínek pro zdárné provedení a dokončení díla. Objednatel učiní veškerá opatření, aby při montáži a manipulaci se zbožím nedošlo k poškození jiných věcí v místě montáže a jejího okolí.
 3. Zajištění vjezdu a parkování montážních a zednických vozidel zhotovitele na místě montáže, povolení k vjezdu a parkování, zajištění vnitřních a venkovních ploch pro provádění prací, zajištění přívodu elektrické energie a vody do místa provádění montáže a případného zednického zapravení, zajišťuje na své náklady a po celou dobu prováděných prací vždy objednatel. Pokud tak nebude učiněno, montáž nebo zednické práce budou přerušeny a montážníci opustí místo montáže. Objednatel je poté povinen hradit jejich další výjezdy do místa montáže a dochází k automatickému posunu termínu dodání díla o dobu přerušení díla, bez postihu zhotovitele.
 4. Zhotovitel neručí za stavební otvory, za jejich pevnost, za existenci překladů nad okny, dveřmi a vraty, za pevnost venkovních a vnitřních omítek a fasády, ani za stav budovy.
 5. Součástí montáže není demontáž rolet a jiných doplňků a příslušenství, příprava a zpevňování stavebních otvorů, zednické zapravení a jiné práce. Tyto práce na své náklady zabezpečuje objednatel, a to do příjezdu montážníků, pokud není ve smlouvě o dílo nebo jiném dokumentu uvedeno jinak.
 6. Zhotovitel neodpovídá za škodu z poškození zdiva, omítek, fasády, překladů, vnitřních a venkovních parapetů vzniklou při demontáži starých rolet a jiných doplňků a příslušenství. V takovém případě se má za to, že demontáž požadovanou objednatelem nebylo možné provést jiným způsobem. Opravu těchto poškození zajišťuje na své náklady objednatel, případně mohou být provedeny v rámci zednického zapravení, pokud si ho objednatel dohodl se zhotovitelem ve smlouvě o dílo nebo jiném dokumentu.
 7. Původcem odpadu vzniklého při provádění prací je objednatel, který je zodpovědný za jeho odvoz a ekologickou likvidaci (sběrný dvůr, skládka odpadu apod.), které provádí na své náklady, pokud není ve smlouvě o dílo nebo jiném dokumentu sjednáno jinak. Úklid vnitřních a venkovních prostor zajišťuje vždy na své náklady objednatel.
 8. Montáž bude ze strany zhotovitele prováděna v co nejkratším možném časovém úseku a pokud to bude v daném případě možné též bez přerušení.
 9. V případě, že montáž výrobků, doplňků a příslušenství a zednické práce neproběhnou v jednom termínu z důvodu na straně objednatele nebo bude objednatel požadovat změnu oproti původně dohodnutému postupu, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli náklady vzniklé opakovaným výjezdem montážní skupiny. V takovém případě se též posunuje termín dodání díla bez jakéhokoliv postihu zhotovitele.
 10. Objednatel nebo jím zplnomocněný zástupce je povinen neprodleně po dokončení montáže prohlédnout dodané a namontované výrobky, odstranit ochranné fólie, převzít dokončené dílo a podepsat jeho převzetí v předávacím protokole a konečnou fakturu. Pokud bude dodané dílo nekompletní nebo se na nich budou vyskytovat vady, musí být tato skutečnost neprodleně zaznamenána v předávacím protokole a tyto vady a nedodělky budou řešeny zhotovitelem v co nejkratší možné době a na jeho náklady. Případné drobné vady nebránící užívání díla nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem, dílo se pokládá za převzaté, i když objednatel odmítne podepsat předávací protokol, a nemají vliv na termín zaplacení ceny díla. Vady, které nebudou zapsány v předávacím protokolu, budou řešeny jako tzv. „reklamace“ v záruční době a nejsou důvodem pro nezaplacení či nedoplacení ceny díla.
 11. V případě výskytu vad jen na některých částech díla dojde k předání zbývajících částí díla a dílo se považuje za částečně předané. Vady v tomto případě neobsahuje celé dílo, ale pouze jeho některé (nepředané) části.
 12. Pokud objednatel nebo jím zplnomocněný zástupce odmítne dílo převzít, je povinen do předávacího protokolu uvést písemné důvody, pro které dílo odmítl převzít. Nestane-li se tak, nebo pokud objednatel nebo jeho zástupce nejsou přítomni předání díla v čase dokončení montáže na místě montáže nebo se nedostavili k předání díla v jiném dohodnutém termínu, považuje se uplynutím pátého dne poté, kdy se zhotovitel snažil dílo předat, dílo za předané a převzaté bez vad s účinkem dnem ukončení montáže. Případné vady zjištěné po předání díla provedeném uvedeným způsobem budou řešen v rámci tzv. „reklamačního řízení“, v tomto případě vady nejsou důvodem pro nezaplacení díla či jeho doplatku.
 13. Po dokončení montáže a předání a převzetí díla (a to i dle odstavce 12 výše) proběhne platba ceny díla či doplatku do celkové ceny díla.
 14. Návod k obsluze a údržbě a záruční list vyhotovený v českém jazyce je objednateli předán společně s fakturou po dokončení montáže a předání a převzetí díla. Objednatel nebo jeho zplnomocněný zástupce bude po dokončení montáže seznámen pracovníky zhotovitele s obsluhou a údržbou dodaných výrobků.

5. ZEDNICKÉ PRÁCE

 1. Případné zednické práce jsou součástí dodávky, pouze pokud byly objednány a zaznamenány v cenové nabídce, smlouvě o dílo a dalších dokumentech a vzájemně odsouhlaseny objednatelem a zhotovitelem.
 2. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení zednických prací podle stranami dohodnutého rozsahu.
 3. Případné další vzniklé práce požadované objednatelem nebo potřebné k dokončení díla, které nebudou uvedeny ve smlouvě o dílo, cenové nabídce nebo dalších dokumentech, budou zhotovitelem objednateli doúčtovány jako vícepráce na základě soupisu víceprací odsouhlaseném a podepsaném objednatelem.
 • VADY PLNĚNÍ, REKLAMACE, SERVIS A ZÁRUKA
 1. reklamaci je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele ihned, jakmile se o vadě dozví. Při reklamaci je nutné co nejpřesněji popsat vytýkanou vadu výrobku a jakým způsobem se projevuje. Je-li reklamovaná vada zhotovitelem uznána za vadu záruční, nepočítá se do záruční doby doba od uplatnění reklamace až do doby odstranění vady, tedy o tuto dobu se celková záruční doba prodlužuje. Dojde-li k výměně výrobku za nový, začne běžet záruční doba nová od převzetí takového výrobku.
 2. Veškeré vady, nedodělky a reklamace budou posuzovány v kontextu se smlouvou o dílo, cenovou nabídkou, technickou dokumentací, příslušnými směrnicemi a dalšími dokumenty vydanými zhotovitelem a jeho dodavateli.
 3. Výrobky s vadami mohou být po dohodě stran buď opraveny, vyměněny, dodány chybějící výrobky nebo na ně může být poskytnuta sleva. Sleva na výrobky může být poskytnuta pouze v případě, že výrobky nejsou dodány ve specifikaci, rozměrech, kvalitě dle smlouvy o dílo, cenové nabídky a dalších dokumentů, ale objednatel má zájem si je takto ponechat. Poskytnutí slevy je považováno za kladné vyřízení reklamace uplatněné vady nebo nedodělku. Zda bude vyplacena sleva a v jaké výši, nebo zda dojde k opravě vadných výrobků či výrobě nových, leží na dohodě zhotovitele a objednatele podle konkrétních podmínek obchodního případu.
 4. Provedení a další specifikace výrobků a prací, které byly objednatelem odsouhlaseny a podepsány v cenové nabídce, smlouvě o dílo, soupisu víceprací a dalších dokumentech, nelze reklamovat a ani je považovat za vady.
 5. Objednatel může písemně požádat o následný servis, kterým se myslí seřízení, nastavení, mimozáruční oprava apod. všech výrobků, doplňků a příslušenství, a tento bude uskutečněn po vzájemné dohodě a za úhradu dle aktuálního ceníku a nákladů zhotovitele.
 6. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé neodborným nebo nešetrným zacházením, mechanickým poškozením, záměrným poškozením, poškozením jinou osobou než zhotovitelem, běžným opotřebením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze a údržbě a živelnými pohromami.
 7. Zhotovitel je povinen vadu odstranit dle podmínek smlouvy o dílo i v případě, že vadu neuzná a bude-li prokázáno, že za vadu je odpovědný objednatel, je zhotovitel oprávněn účelně vynaložené náklady na odstranění takové vady vyúčtovat nad rámec smluvní ceny z této smlouvy objednateli.
 8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli prohlídku díla za účelem přesného zjištění oznámené vady díla a možností jejího odstranění.
 9. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nutnou součinnost nezbytnou k odstranění vad.
 10. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla nebo jeho části. Zhotovitel odstraňuje záruční vady na své náklady.
 11. Zákonem stanovená doba pro vyřízení reklamace uplatněné zákazníkem – spotřebitelem je 30 dní. Poklud tato zákonná lhůta není v daném případě dostačující, dohodnou se strany na prodloužení doby o nezbytně nutnou dobu. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, v případě prodloužení záruky (tj. záruky delší než 24 měsíců) se obě smluvní strany vzájemně dohodly na prodloužení lhůty k vyřízení reklamace do 60 dnů.
 12. Povinností zhotovitele je poskytnout záruku v délce stanovené pro jednotlivé produkty a provádět záruční a pozáruční servis a opravy.
 13. Zhotovitel poskytuje na dodané výrobky, doplňky a příslušenství, provedené práce a opravy záruční dobu v těchto délkách, pokud není smluvně uvedeno jinak: 48 měsíců na produkty firmy Climax, 24 měsíců na ostatní výrobce pokud není uvedeno jinak.
 • DALŠÍ UJEDNÁNÍ A UPOZORNĚNÍ
 1. Příjezd zaměřovacího technika, montážních, zednických, servisních a jiných pracovníků zhotovitele je závislé na řadě okolností. Zhotovitel a jeho pracovníci jsou zproštěni odpovědnosti za škodu, která vznikla z důvodu, že zhotoviteli splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Objednateli za s tím související opoždění nevzniká nárok na jakékoliv penále, kompenzace vícenáklady odškodnění, náhrady dovolené atd.
 2. Výrobky, jejich doplňky a příslušenství se vyrábí, dodávají a montují dle technické dokumentace, standardů, zvyklostí a výrobních možností zhotovitele nebo jeho dodavatelů.
 3. Při kontaktu objednatele se zhotovitelem nebo jeho zástupci je objednatel povinen chovat se slušně, slovně ani fyzicky nenapadat osoby zhotovitele a nevyhrožovat jim, a to ve všech formách styku. Veškerý nátlak či obviňování osoby zhotovitele ze strany objednatele mohou být ihned předány právnímu zástupci zhotovitele spolu se všemi důkazními materiály. Telefonní hovory mohou být z takového důvodu monitorovány. Slušné chování pracovníků zhotovitele je standardem, případné stížnosti jsou předány zhotoviteli, případně zapsány v předávacím protokolu.
 4. V případě, že by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo z jakéhokoliv důvodu neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí VOP nebo smlouvy o dílo.
 5. Pokud vztah založený smlouvou o dílo obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak se strany dohodly, že se jejich vztah řídí českým právem.
 6. Smluvní strany se dohodly, že na projednání jakýchkoliv sporů vzniklých mezi zhotovitelem a objednatelem je dána pravomoc soudů České republiky. Smluvní strany se dohodly, že nejprve se své spory pokusí vyřešit mimosoudní cestou, pokusí se o smírné řešení.
 7. Objednatel byl seznámen a souhlasí s obsahem těchto Všeobecných obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. Svým podpisem na smlouvě o dílo se objednatel zavazuje, že se jimi bude řídit.

V Pardubicích, dne 1.1.2018